Misja i cele Fundacji

Szeroko pojmowaną misją Fundacji Kazimierza Wielkiego jest wspieranie działań dążących do wzmocnienia potencjału polskiego społeczeństwa. Dlatego oprócz głównego celu, jakim jest prowadzenie programów i akcji promujących patriotyzm ekonomiczny i polską przedsiębiorczość, Fundacja (zgodnie ze swoim statutem) stawia sobie także inne cele jak m.in.:

  • promocję polskiej kultury oraz historii w kraju i za granicą
  • integrację i promocję Polski w krajach Unii Europejskiej
  • przeciwdziałanie różnym formom naruszania praw obywatelskich i człowieka, w tym dyskryminacji z uwagi na poglądy i przekonania religijne oraz polityczne
  • ochronę dziedzictwa kulturowego, historycznego a także przyrodniczego Polski.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność w następujących obszarach:

  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.